V.clip: Ngày 16-5-2020 công bố khu du lịch Hồ Yên Trung là khu du lịch cấp tỉnh

Lịch trình mẫu